TO BLOG OR NOT TO B... Blog

1

De wrâld is goed…

Ik ken dat bedêste glimke, realisearje ik my, hoenear’t ik sa’n út ’e macht woeksen jonge sjuch, bygelyks by in talintejacht op it tillefyzje nei’t er syn keunstke fertoand hat. Ik ken dat glimke...

Olijven: van pluk tot plet

SorterenAllereerst bekijk je de olijven individueel… Inderdaad ja, stuk voor stuk. Nou niet precies werk op academisch niveau, nee; maar als je dat samen doet op een lommerrijk plekje is het niet eens zo’n...

Wow, all the networks!

Oh Donny Boy… Wow, all the networks calling itFrom coast to coast your rivals’ lead does widenThe people’s hope, admit that you’ve been failing itIt’s time, it’s time you bow for Harris Biden There’s...

Bidden voor Biden

Terwijl de dure eed “Dat nooit meer!” nog in ons collectieve geheugen nagalmde, reïncarneerde de geest van Benito Mussolini in een Amerikaanse blaaskaak; niet achter de rug van de westerse democratie om, maar in...

Earje jimme Heit

Soks hat my altyd yn ’e besnijing holden, dat folwoeksen lju úthâlde dat se oan dingen leauwe, dêr’t in bern noch fan seit: Toe ju, brûk jimme ferstân no efkes! En dat se inoar...

WH on drugs

I’m no expert, but isn’t it the general idea that kids dress up like zombies, vampires, and similar horrible monsters at Halloween? If that is so… shouldn’t POTUS and FLOTUS not look at least...

BDU

Ik wurd langer wat draaierich, benammen as ik op ’e rjuchterside lizzen gean. No is dat ek krekt de kant dêr’t ik sa staf bin as in Daf en dêr’t ik ek al jierren...