TO BLOG OR NOT TO B... Blog

0

Hânwaskje

Jaap en Maria hawwe yn it begjin fan harren relaasje ôfpraat en sis inoar jimmer de poerneakene wierheid, ek al hat dy noch sa’n skel lûd. Dat is no santjin jier lyn en hoenear’t...

Bearenboargerrjuchten

Dauwe rûn net earlik rjucht mear, doe’t er by syn sûpstalke Romke wei kaam. No ja, bearenboargerrjucht, lit ús mar sizze. Hy stapte frijwat oer de foet, sjuch. En net allinnich oer de foet....

The oldest constitutional hypocrisy

Remember the main reason why the Founding Fathers were seeking independence at the time? Exactly, because Great Britain happened to have abolished slavery! The divided states of America stood all of a sudden united —...

Tudo é relativo

Quando um avião cai do céu com quase 200 pessoas a bordo, todo o país está de rastos. Mas, quando passa um dia com menos 200 mortos de Covid-19, a gente está a respirar...

De kroan op it wurk

“Men hat negatyf”, krij ik ynienen op myn festje spuid, “en men hat it abslúte nulpunt. Dyn negativens sjit de permafroast fuort withoefier fan yn ’e blabze, man!” No, goed, ik sil op posityf....

‘k Woe datst hjir wieste

Moin, Witst wat it is mei dy stikjes yn it Portegeesk of Ingelsk, Sytze? It skriuwen jout in soad ferdivedaasje, hear, mar … men kriget fierstente folle lêzers. Dat liket op it each ôf...

Hélder e o ódio

“Nunca mais! E — por isso — nunca esquecer!” disse o mundo inteiro depois dos horrores do holocausto na segunda guerra mundial. É por isso que há oito dias os portugueses votaram em massa...