TO BLOG OR NOT TO B... Blog

Selsbefredigingshelpstik

[…] Even over de FNP.In Fryslân zijn er van de oorspronkelijke 100 gemeenten nog maar 18 over. In veel plattelandsgemeenten, waaronder Nordeast Fryslân bekleedt de FNP een dominante positie. De FNP is eigenlijk een...

Ôfpraat!

Lit ús as Friezen trije dingen te rie wurde. Wy prate mei-inoar ôf dat… wy trou bliuwe oan ús biedwurd ‘in man in man, in wurd in wurd‘ Ik wit noch goed dat ús...

De hûnen fan Pûtlov

It wie yn ‘e jierren ’50 of ’60 dat Seligman en Maier in proef diene mei hûnen. De dierkes krigen elektryske skokken, mar hiene rillegau foar de fernullen dat se dy útsette koene troch...

Portugal

Och, lieverd, jouw Nederlands is veel beter dan dat van de gemiddelde vaderlander, hoor. Dus excuses zijn echt niet nodig. Overigens spreek ik liever van Hollands, want Nederland kent diverse rijkstalen. Zeggen dat een...

Russyske rûlette

Presidint– It is dochs ûnbesteanber dat in lân in ynfal dwaan kin yn in oar lân en de Feiligensrie, dy’t derfoar stean moat dat soks keard wurdt, der loailiddich by stiet te sjen om’t...

Festa é festa

Como é lindo Pomarão …É natural que falamos dos encantos do Pomarão, da sua rica história, do rio, da pesca, da comida, do vinho, da alegria, e que cantamos a beleza da nossa aldeia,...

Brandend zand en nergens wa-ha-ter

Gisterenmiddag doemde er opeens een enorme regenwolk op boven de heuvels genezijde Rio. Dus ik maakte me de borst al nat met het laatste restje water in het stuwmeer achter ons huis en vol...

Sjans

– Hast sjans neffens mij. It kin neat skele, mar Doeke hat dêr in skerp each foar. Dizze Unnoazelsma hat nea wat yn ‘e gaten. Ik sjuch om my hinne. – Wêr dat? –...