TO BLOG OR NOT TO B... Blog

SNS: Sistema de Nada Saber

Todos os dias se ouve nas notícias que o Sistema Nacional de Saúde não funciona. Cada uma das partes envolvidas tem uma outra explicação. A verdadeira explicação é que nenhuma delas dá ouvidos aos...

… falt der sels yn

Hege mêsten hawwe in soad wynfang, tocht ik doe’t ik destiids de krityk fan guon lêzers seach op de stikjes fan stalke Bert Wagendorp. Bert plichte de kollums dy’t er trijeris wyks foar de...

Overdreven

Goeie!My is frege en skriuw in kollum foar It Nijs op de foarste sneon fan ’e moanne. Dy soe dan yn it plak komme fan dy fan Simone Djurrema, dy’t alle moannen út Sweden...

Rotte Vrijdag

‘Weet je dat ik niet eens meer kan bedenken, hoe oud ze vandaag geworden zou zijn? Weet jij dat?’‘Och, lieverd! Ja, ik weet ‘t. Maar… doet dat er nog wat toe?’ Goede Vrijdag. We...

Crucify ‘m!

– Two of the Tennessee Three were expelled by their colleague lawmakers. – Let me guess! The two black ones? Justin Jones… – Just out! – … and Justin Pearson? – Just out!

Oerlog

Laten we het op de oude beproefde manier oplossen: wie de grootste lul heeft. Of gaat ‘petit’ Poetin daar ook weer niet mee akkoord?

Ik bin boer (2)

Ja, Sytze, dat is him. En dan fyn ik it liet op dy earste fideo it moaiste songen. Boppedat jouwe de bylden dêrby in folle bettere yndruk fan wêr’t it oer giet.Ik moat ek...

Radiohead: Sjeny

Doe’t ik dy seachKoe ik neat útbringeDo praatst as in ingelMei bekken behinge Dyn r rôlet witwêrNei d’ ein fan ’e wrâld?Ik bin in klúnhakkeEn do sa folmakke Mar ik praat FryskNeat gjin boerzoisIk...