TO BLOG OR NOT TO B... Blog

0

Naar de haaien, hoezee!

Onze verre voorouders konden niet eens tot tien tellen … Waarom niet? Wel, omdat het decimale stelsel nog niet uitgevonden was toen ze college liepen. De menselijke intelligentie heeft ons al zover gebracht dat...

3

Nonstop

In bus mei nonnen rydt in ûngrûn yn. Risseltaat: allegearre op non-aktyf … of, as jimme perfoarst de patologysk-anatomyske term fan my ha wolle, kroandea. Krekt as hja mei har allen in wraam op...

Kopstim

– Ik moat dûmny winliken efkes te wurd, as dûmny it oan tiid hat. – Dat is dan gauwer as dat ik ferwachte hie, leave jonge. Mar, toe mar, sis it mar! – It...

Jut-op-‘e-kop

Ik moast in stik lân ôffreedzje en frege it wiif oft se my skewiele koe. No, dat koe wol. ‘Moai’, sei ik, krige in peal en hold him oerein. ‘As ik mei de holle...

Dauwe fon der Meulen

Ik ken de man net, mar ik haw mei ferrin fan tiid al foar de fernullen krige, dat ús wetters net altyd ien wei út rinne, benammen op it politike mêd net. Mar dat...

Belij fan Covid-19

Hja:– Fynst ek dat ik grouwer wurden bin ûnder myn karantêne? Hy:– Wiest foartiid al net botte trinten. Tiid fan ferstjerren: 11:58 oere Oarsaak: Covid

Luís Filipe Vieira

Não percebo toda essa indignação para com o Rei das Águias ou o Presidente dos Frangos … ou qualquer que seja a alcunha do Luís Filipe Vieira. O homenzinho merece uma Medalha de Honra,...