TO BLOG OR NOT TO B... Blog

1

Wat ntopper!

Van Gaal en ik binne it wol aardich iens, as ik op syn mâle gesichten en gebearten ûnder (!) de wedstriid ôfgean mei;dat it in ûngelikense striid wie fan tweintich tsjin twa…Hin?Tweintich, ja. Ik...

0

Twa feroarings

Ik haw twa útstellen: VAR korrizjearret kaart dy’t net hâns foar foets wieIt komt my sels ek oer, hear. ‘Giele kaart!’ balt ik dan. En dan sjuch ik neitiid yn ‘e sleauwe moasje pas...

Op ‘e doele

De wedstriid wie in healoere oan ‘e gong, doe’t ik ynskeakele…Wat my fuort opfoel, wie dat Oranje ferweegde. Wat is dut, ju? Hja kombinearren of wie it har útgong – it wie in eachweid....

2. Apartheid

– Master, ús heit seit dat de Fryske See fan de Romeinen Mare Frisicum neamd waard. – Dat is ek sa, Ulbe. De Middellânske See neamden hja bygelyks Mare Nostrum – Ús See. En...

Wat wolst Doha

No mei Oranje yn ‘e nederklitsSis ik, moat Noppert yn ‘e spits Watsei? Sa komt er efteryn te let?Sa fier komt dut Katar net!

‘Ieder pondje gaat door het mondje’

Dat beweerde mijn diëtiste – of ‘nutricionista’, zoals dat vak hier te lande heet – dus laat ik mijn maaltijden tegenwoordig rectaal inbrengen. Ja, kijk, als je van huis uit meegekregen hebt dat je...

1. Lingua frisica

– Bestie it Frysk doe jitte net, master? – Jawis wol, Havva. It is ien fan de âldste talen yn it noardwestlik part fan Jeropa. It Frysk is in suske fan it Ingelsk, sjuch...